top of page

Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) Hakkında Bilgilendirme Notu

İSTANBUL TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ'NE KAYITLI TACİRLER İÇİNMerkezi Sicil Kayıt Sistemi (“MERSİS”) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulmuş bir merkezi ortak veri tabanı sistemidir. MERSİS’in kullanım amacı şirket ile ticari işletmelerin kayıt, değişiklik ve terkin işlemlerinin elektronik ortamda yürütülmesinin ve ticaret sicili kayıtları ile tescil ve ilan edilmesi gereken içeriklerin düzenli olarak depolanarak elektronik ortamda sunulmasının sağlanmasıdır. Böylece, tüm tüzel kişilikler ve diğer ekonomik birimler (gerçek kişi tacir, serbest meslek erbabı, meslek örgütleri, dernek, vakıf, sendikalar, odalar, birlikler ve bunların üst kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları) tekil numara ile bir sistemde birleştirilerek kamu kurumlarının tüzel kişiliklerle ilgili ihtiyacı olan bilgiler tek noktadan sağlanabilmektedir.

Türkiye genelinde 01.01.2015 tarihi itibariyle 238 ticaret sicil müdürlüğü MERSİS uygulamasına geçmiş olup, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde ise yalnızca şirket kuruluşları ve birleşme işlemleri için başvurular MERSİS uygulaması üzerinden gerçekleştirilmekteydi.


İstanbul Ticaret Odası’nın resmî web sitesi http://www.ito.org.tr üzerinden yapılan duyuru ile 07.05.2018 tarihinden itibaren İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde yapılacak tüm değişiklik işlemlerinde öncelikle MERSİS üzerinden başvuru yapılmasının gerektiği belirtilmiştir. Bu açıklamalar ışığında;


· Başvuru yapılabilmesi için öncelikle şirketi temsile yetkili kişilerin (imza sirküleri sahibi olması gerekmemekle birlikte vekaletname ile görevlendirilmiş kişiler de şirketi temsilen kayıt yaptırabilmektedirler.) https://mersis.gtb.gov.tr adresine giriş yaparak MERSİS’e üye olmaları veya mevcut e-imzaları ile giriş yapmaları gerekmektedir. Vekaletname ile şirketi temsil edecek kişilerin ise öncelikle sisteme şahsi kayıt yapmaları ardından vekaletnamelerini İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne ileterek onay almaları gerekmektedir. İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü vekaletnameyi uygun görür ise vekile şirketin iş ve işlemlerini MERSİS üzerinden yapma yetkisi verecektir. Sistem entegrasyonundan kaynaklı herhangi bir eksiklik ya da yanlışlık ile karşılaşmamak adına, MERSİS üzerinden işlem yapmadan önce unvan, adres, sicil numarası, sermaye, ortaklık yapısı, yönetim kurulu ve imza yetkilileri başta olmak üzere mevcut sicil kayıtlarının kontrolü gereklidir. Eksiklik ya da yanlışlık bulunması halinde MERSİS’in destek birimi ile iletişime geçilmelidir. Yabancı ya da Türk şirket ortakları, yönetim kurulu üyeleri ve imzaya yetkili kişiler başta olmak üzere MERSİS üzerinde daha önceden kaydı bulunmayan kişi/kuruluşlar için de yine MERSİS destek birimi ile iletişime geçilmesi önerilir.


MERSİS sistemine kayıt olmak için henüz daha e-imza zorunluluğu getirilmemiştir. Bu nedenle, şu aşamada şirket yetkililerinin yalnızca sisteme kayıt yaptırmaları ve hesaplarını cep telefonlarına gönderilecek şifre ile aktive etmeleri yeterli olacaktır.


Unvan değişikliği, adres değişikliği, esas sözleşme değişikliği, sermaye artırımı, tek pay sahipliği bildirimi, yönetim kurulu üye seçimi, imza yetkilerinde yapılacak değişiklikler, anonim şirket yönetim kurulu ve genel kurul iç yönergesi vb. gibi şirket kayıtlarında değişiklik gerektirecek hususlar ile ilgili olarak öncelikle MERSİS üzerinden başvuru yapmak zorunlu hale getirilmiştir. MERSİS üzerinden yapılacak başvurulara istinaden sistem tarafından otomatik olarak verilecek numara İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne fiziken teslim edilecek evrakın başvuru yazısına eklenecektir. Sistem üzerinden verilecek numaranın mutlaka tescil başvuru dilekçesine eklenmesi gerekmektedir; aksi halde başvuru kabul edilmeyecektir.


· Gündem maddelerinde tescile tabi husus bulunmayan olağan genel kurullar ise bundan böyle tescil ve ilan edilmeyecek, şirket yetkilileri tarafından imzalanmış dilekçe ekinde sicil dosyasına konulmak üzere İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne elden teslim edilecektir.


· Sigorta acenteliği feshi başvuruları da yine MERSİS üzerinden yapılacak olup; bunun için daha önceden tescil edilen sigorta acenteliği vekaletnamesinin MERSİS’e eklenmesi gerekmektedir.483 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page